Friday 20 December 2019

ग्रामपंचायत-ग्रामसभा-भवन-सेवा -करवसुली- निधी खर्चग्रामपंचायत भवन योजना-
   ☑️ ग्रा पं कार्यालय बाबत शा.नि.दि.19 जुलै 2011
   ☑️ ग्रा पं भवन बांधकाम नमुना नकाशा शा.नि.20 एप्रिल 2012
   ☑️ ग्रा.प.कार्यालयाच्या नवीन  इमारत बांधकामासाठी सुधारीत आराखडा शा.नि. दि. 30 जाने 2014 
ग्रामपंचायत सेवा-
   ☑️ ग्रामपंचायत मार्फत देण्यात येणार्‍या सेवा/ दाखले, प्राधिकृत अधिकारी कालावधी  शासन निर्णय दि.14 जुलै 2015 (13 सेेवा )
   ☑️ महाराष्ट्र लोकसेवा हमी अधिनियम 2015 अंतर्गत लोकसेवा बाबत अधिसूचना दि. 12 फेब्रुवारी 2019 (7 सेवा)
   ☑️ ग्रामपंचायत मार्फत देण्यात येणार्‍या सेवा/ दाखले, स्वयंघोषणा पत्र नमुना शासन निर्णय दि.13 फेब्रुवाारी 2019

ग्रामपंचायत कर-
   ☑️ महाराष्ट्र ग्रापं कर व फी (सुधारणा ) नियम, 2015
   ☑️ मूल्यधारीत कर आकारणी शा नि 10 डिसेंबर 2018
   ☑️ ग्रा पं अधिनियम 1959 क 125 ठोक अंशदान निरसन
   ☑️ कर आकारणी व वसुली करणे शा नि 18 जुलै 2016 
   ☑️ ग्रामपंचायत नमुना ८ व अतिक्रमण- श्रीकृष्ण इंगळे
   ☑️ MIDC क्षेत्रातील कर वसुलीबाबत शासन निर्णय दि 13 सप्टेंबर 2019
   ☑️ नमुना नंबर 8 अद्ययावत करणे बाबत परिपत्रक 4 फेब्रुवारी 2021

ग्रामपंचायत विकास कामे करणे 
   ☑️ ग्रामपंचायत विकास कामे 30 जुन 2004
   ☑️ ग्रामपंचायत विकास कामे 9 फेब्रू 2009
   ☑️ ग्रामपंचायत विकास कामे 25 मार्च 2015
   ☑️ ग्रामपंचायत विकासकाम ई निविदा शा नि दि 23 फेब्रु2018
   ☑️ ग्रामपंचायतीला यंत्रणा (एजन्सी) म्हणून विकास कामे देणे


निधी खर्च राखीव बाबी-
   ☑️ 15 टक्के मागासवर्गीयांकरिता खर्च करणे-
   👉🏻 शासन आदेश दि. 18 नोव्हेंबर 1989
   👉🏻 शासन परिपत्रक दि. 4 नोव्हेंबर 2006

   ☑️ 10 टक्के महिला व बालकल्याण-
    👉🏻शासन निर्णय दि. 19 जानेवारी 2021

   ☑️ अपंग कल्याणासाठी 5% टक्के खर्च
    👉🏻 शासन निर्णय 21 सप्टेंबर 2016
    👉🏻 शासन निर्णय 25 जून 2018
    👉🏻 शासन निर्णय 26 मे 2020

■ ग्राम पंचायत अभिलेखे-

■ ग्राम पंचायत ISO करणे-ग्रामपंचायत दिवाबत्ती
 

ग्रामसेवक-सरपंच-प्रशासक

Thursday 19 December 2019

ग्रापं कर्मचारी- विविध समित्या- निवडणूक- गावठाण जमाबंदीग्रामपंचायत कर्मचारी-
ग्रामपंचायत कर्मचारी भरती,मानधन,भत्ता बाबत शासन निर्णय/परिपत्रक साठी येथें क्लिक करावे

विविध ग्रा पं समित्या-
   ☑️ ग्राम पाणीपुरवठा समिती
   ☑️ शाळा व्यवस्थापन समिती
   ☑️ MREGS देखरेख व दक्षता समिती
   ☑️ सार्वजनिक पुरवठा व्यवस्था (PDS)दक्षता समिती
   ☑️ बाल हक्क  संरक्षण  समिती
   ☑️ जैव विविधता व्यवस्थापन समिती

ग्राम पंचायत निवडणूका-
   ☑️ स्थानिक स्वराज्य संस्था आदर्श आचार संहिता

Wednesday 18 December 2019

विस्तार अधिकारी (पंचायत)

■ विस्तार अधिकारी कर्तव्य सूची जिल्हा परिषद परभणी.

     ■ ग्रामपंचायत तपासणी शासन निर्णय दि 27 जून 1996

15 वा वित्त आयोग


निधी खर्च मार्गदर्शक सूचना-

15th FC मार्गदर्शक सूचना 26 जून 2020


14 वा वित्त आयोग निधी मुदतवाढ

खर्च बाबत शासन परिपत्रक-


निधी वितरण आदेश-
■ सन 20-21 
सन 2021-22

PRIASoft (eGS)-PFMS
  ★ केंद्र शासनाने विकसित केलेले PRIASoft- PFMS प्रणालीबाबत करावयाची कारवाई बाबत पत्र-

Tuesday 17 December 2019

GPDP -14 वा वित्त आयोग


आमचं गाव आमचा विकास (GPDP)-
● आमचा गांव आमचा विकास शा. नि. दि.4 Nov 2015

● आमचं गाव आमचा विकास  अंतर्गत  सन 2018-19  चा आराखडा शा नि 2 फेब्रु 201GPDP प्रशिक्षण साहित्य-14 वा वित्त आयोग निधी वितरण व खर्च-
● 14 वित्त आयोग सन 2015-16 खर्च विनियोग शा नि दि 21 डिसें 2015

● 14 FC 2015-16 जनरल  बेसिक  ग्रँट वितरण शा नि दि.16 जुलै 2015

● 14 FC बेसिक  ग्रँट वितरणाबाबतचे  निकष  व सनियंत्रण मार्गदर्शक सूचना दि 16 जुलै 2015

● 14 FC 2016-17 वर्ष जनरल परफॉर्मन्स ग्रँट हप्त्याचे वितरण 16 जाने 2017 

● 14 FC 2016-17 या आथिक वर्षाच्या  परफॉर्मन्स  ग्रॅंट वितरणाबाबत शा नि दि. 25 जाने 2017

● 14 FC लेखा परीक्षण व स्वउत्पन्न वाढविणेबाबत शा नि दि.1 फेब्रु 2017

● 14 FC परफॉर्मन्स ग्रँट 2017-18 ते 2019-20 मार्गदर्शक सूचना शा.नि. दि. 3 नोव्हे 2017

14th FC 10% प्रशासकीय खर्च परिपत्रक

● 14 FC परफॉर्मन्स ग्रँट 2017-18 ते 2019-20 मार्गदर्शक सूचना शा.नि. दि. 14 जाने 2019

● 14 FC 2018-19 वर्ष जनरल ग्रँट हप्त्याचे वितरण दि  22 फेब्रु 2019

● 14 FC 2019-20 वर्ष जनरल ग्रँट हप्त्याचे वितरण दि 8 ऑगस्ट 2019
● १४वा वित्त आयोग ड्रोनद्वारे गावठाण मोजणी खर्च

Monday 15 October 2018

जिल्हा परिषद-कायदे व नियम

 

जिल्हापरिषद-महत्त्वाचे कायदे,नियम

 ☑️ जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा घेणे बाबत अध्यादेश
 ☑️ जि प सभा कामकाज नियम 1964
 ☑️ जि प/पं स सदस्य/सरपंचाना ओळखपत्र देणे

📌 महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम
 ☑️ महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 1979
 ☑️ महाराष्ट्र नागरी सेवा(निवृत्तीवेतन) नियम 1982
 ☑️ महाराष्ट्र नागरी सेवा(सर्वसाधा. शर्ती) नियम 1981
 ☑️ महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 1981
 ☑️ म.ना.से.(पदगृहण,निलंबन काळातील प्रदाने)नियम
 ☑️ महाराष्ट्र नागरी सेवा(वेतन) नियम 1981
 ☑️ महाराष्ट्र नागरी सेवा(लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन)नियम 2005

■ राज्य  शासनातील गट अ व गट ब अधिकारी यांचे पदस्थापना बदली करिता नागरी सेवा मंडळ 
📌नागरी सेवा मंडळ स्थापन करणे बाबत शासन निर्णय 31 जानेवारी 2014
📌 नागरी सेवा मंडळ स्थापन करणे बाबत शासन निर्णय 31 जानेवारी 2014
📌 नागरी सेवा मंडळ स्थापन करणे स्थगिती रद्दबाबत शासन निर्णय 19 जानेवारी 2015

 ■ माहिती अधिकार-
 📌 माहिती अधिकार अधिनियम 2005 मार्गदर्शिका
 📌 माहिती अधिकार मार्गदर्शिका संपूर्ण - यशदा 
 📌 प्रत्येक सोमवारी दु 3 ते 5 अभिलेखे अवलोकन साठी उपलब्ध करणे 


ग्रामपंचायत-ग्रामसभा-भवन-सेवा -करवसुली- निधी खर्च

ग्रामपंचायत -    ☑️  नवीन ग्रामपंचायत स्थापन करणे    ☑️  महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 मराठी (Click to Buy- Chaudhari's Maharas...